Mae GroundworkPro yn gwmni a arweinir ar y cyd gan ei artistiaid. Mae am gynnig dwy breswylfa gyflogedig wythnos o hyd yr un.

Fe all cyw goreograffwyr/artistiaid dawns a rhai profiadol ill dau ymgeisio. Gallwch ddilyn yr hyn sy’n mynd â’ch bryd yn eich preswylfa ac nid oes yn rhaid i chi gynhyrchu darn, onibai eich bod yn dymuno gwneud.  Mae’n gyfle i bob artist fwrw’i waith yn ei flaen a bydd GWP yn gefn i chi yn unol â’ch hanghenion. Gofynnwn i chi rannu’r hyn sy’n codi yn ystod preswylfa y tu hwnt i’r cylchoedd cyffredin .

Mae’r breswylfa yn bartneriaeth gyda Chapter ac yn cael ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Diwrnod terfyn: Dydd Gwener, Hydref 19eg, am 5yp.

Beth yw’r cynnig?

 • Stiwdio am wythnos (o ddydd Llun tan ddydd Sadwrn) naill ai yn Y Llofft neu Stiwdio Seligman y Chapter.
 • Tâl o £500 am y cyfan. Rydym yn bwrw mai nawdd ar gyfer prosiect coreograffig i unigolyn fydd hwn, ond fe wnawn ystyried ceisiadau lle mae’r arian yn cael ei ddosrannu’n wahanol.

*Nodwch os gwelwch yn dda:

 • Mae GroundworkPro o blaid talu artistiaid yn deg am eu gwaith ar brosiect.
 • Ni chewch ddefnyddio’r arian fel cyllid cyfatebol mewn cais am grant loteri CCC.
 • Cyfarfod cyn y breswylfa gydag aelod o GWP er mwyn teilwria’r gefnogaeth atoch chi a’ch gwaith.
 • Cyfle i gwmnia gyda’r artist preswyl arall.
 • Mynediad i ddosbarth boreuol GWP gyda Charlie Morrissey ar ddydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener

*Noder y cynhelir y dosbarth hwn yn y naill neu’r llall o’r stiwdios preswyl (9.30yb – 11.00yb). Caiff un o’r artistiaid fynd i’w stiwdio wedi 11.15yb ac fe gaiff y llall stiwdio iddo’i hun drwy’r wthnos.

 • Mentor/cydweithiwr/hwyluswr am dri sesiwn o hanner diwrnod yr un (telir £75 am bob hanner diwrnod gan GWP). Caiff ei ddewis gan y preswylwr a dylsai fod yn rhywun yr ydych o’r farn y byddai’n datblygu a chyfoethogi’ch gwaith. Fe allwch ddewis Charlie Morrissey, aelod o dîm GWP, neu rywun arall. Gall GWP eich helpu i ddod o hyd i’r mentor mwyaf priodol os dymunwch.
 • Offer technegol (i’w gytuno o flaen llaw).
 • Dogfennu’ch gwaith, yn y modd mwyaf buddiol i’ch proses a’ch hymarfer. Fe all fod yn ffilm, yn ffotograffiaeth neu’n ddarn ysgrifenedig, i’w drefnu o flaen llaw rhyngoch â thîm GWP.
 • Digwyddiad yn y stiwdio i rannu’r gwaith a’i drafod ddydd Sadwrn, Rhagfyr 16eg. Gallwch gyflwyno sgwrs anffurfiol am y broses, neu ddangos gwaith corfforol neu beth bynnag sydd o les i’ch ymarfer. Bydd GWP yn hwyluso’r digwyddiad ac yn ei gefnogi yn y ffordd mwyaf priodol.
 • Cyfarfod gydag aelod o GWP wedi’r breswylfa – sgwrs i gyfnewid syniadau efallai, neu ofyn cyngor ynglŷn â’r cam nesaf, neu i gyflwyno adborth yn anffurfiol am y cynllun preswyl.
 • Fe all ymgeiswyr dethol wneud cais am arian o gronfa gymhorthol er mwyn talu am dreuliau, megis teithio a llety i artistiaid sydd yn byw tu hwnt i Gaerdydd; gofal plant; neu unrhyw gostau a allont eich rhwystro rhag mynychu’r gweithgareddau.

Er mwyn ymgeisio rhaid eich bod

 • Yn goreograffydd/artist dawns nad yw’n astudio’n llawn amser. Caiff artistiaid o ddisgyblaethau eraill sydd am arbrofi gyda syniad coreograffig hefyd wneud cais.
 • Yn byw, neu â’ch traed yng Nghymru, neu ag ymrwymiad at y wlad drwy’ch gwaith.
 • Yn fodlon rhannu o’ch gwaith, ymchwil neu broses.

Dethol a dewis

Bydd panel o aelodau GroundworkPro ac un gwestai yn gwneud eu dewis ar sail yr hyn a gyflwynir yn y cais yn unig. Dewis y mwyafrif fydd yn mynd â hi.

Dyma’r meini prawf

 • Dyfnder y syniad a gyflwynir
 • Y modd y byddwch yn trin a chynnal y breswylfa gyfan
 • Pa addewid sydd y bydd y ddau’n dwyshau’ch gwaith coreograffig

Amserlen

 • Cyflwyno’r cais erbyn dydd Gwener, Hydref 19eg, am 5 o’r gloch
 • Penderfyniad erbyn dydd Gwener, Hydref 26ain
 • Y breswylfa – Rhagfyr 10fed tan 16eg, 2018.

Sut mae ymgeisio:

Dylsai’ch cais grybwyll yr hyn a ddilyn. Rhwydd hynt i hi ddisgrifio’ch syniad fel y mynnwch – nid oes yn rhaid i chi lynu wrth y drefn isod:

 • Y syniad neu’r ymarfer yr hoffech eu holrhain yn ystod y breswylfa
 • Y ffordd y byddwch yn bwrw ati
 • Y sawl yr hoffech weitho gyda hwy fel mentor/cydweithiwr/hwyluswr. Ynte a fyddai well gennych gyngor GWP?
 • Sut fyddwch am gadw cofnod o’r wythnos, os ydych wedi penderfynu eto?
 • Y dull y byddwch yn cyflwyno’r sesiwn rhannu, hefyd os ydych wedi hen benderfynu
 • Sut all y breswylfa gyfrannu at ddatblygu’ch gwaith at ei gilydd?
 • Os nad prosiect i chi’n unig fydd hwn neu fod angen adnoddau ychwanegol arnoch, manylwch ar y gyllideb e.e. os ydych am gydweithio gyda dawnswyr neu artistiaid eraill soniwch am eich trefn ariannol.
 • A oes well gennych Y Llofft ynte’r Stiwdio?

A fyddwch yn mynychu dosbarth Charlie Morrissey yn ystod yr wythnos? ‘Does ddim raid i chi ond bydd gwybod eich bwriad o gymorth i ni wrth drefnu’r ‘stafelloedd.

A fyddai’n well gennych ‘stafell i chi’ch hun ynte’n fodlon i’r dosbarth boreuol gael ei gynnal ynddi (09.30-11.00 ar ddydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener)?

 • Cyflwynwch fywgraffiad a ddim mwy na dwy ddolen at waith diweddar boed yn luniau, fideo neu ddisgrifiad ysgrifenedig.
 • Nodwch os oes angen cymorth (boed yn gorfforol neu arall) arnoch er mwyn mynychu’r breswylfa.
 • Ac hefyd a fydd eisiau arian cymhorthol arnoch

Dylsai ceisiadau ysgrifenedig fod yn ddim mwy na dwy dudalen A4.

Fel arall, gallwch wneud cais ar ffurf fideo gan ateb pob cwestiwn. Ni ddylsai’r fideo fod yn hwy na 5 munud a gallwch ei lwytho ar Vimeo neu blatfform tebyg.

Gyrrwch air atom os ydych yn dymuno’r wybodaeth hyn mewn fformat arall neu fod angen cymorth arnoch i lunio’r cais.

Dylsai’r cais fod yn ddogfen Word neu PDF neu’n ddolen Vimeo. Danfonwch nhw at groundworkprocardiff@gmail.com

Diwrnod terfyn: Dydd Gwener, Hydref 19eg am 5yp

Latest from the blog

Artist Surgeries

With Deborah Light, Friday 14th June, 11am – 1.30pm

Read more