Mae Groundwork wedi comisiynu nifer o artistiaid i guradu gwaith ar-lein trwy ein cyllid Cydnerthu CCC fel ffordd o gefnogi artistiaid i barhau i ddatblygu a rhannu eu harfer tra bod theatrau’n dal ar gau.

Dechreuodd Anushiye a Jo eu sgyrsiau trwy gronfa Gofal Creadigol Groundwork a daeth comisiwn Groundwork Anushiye yn Rhan Un o Marathon Intimacies, a berfformiwyd ac a grëwyd gan Anushiye Yarnell a Jo Fong. Comisiwn sydd hefyd wedi derbyn cefnogaeth trwy Gomisiynau Artistiaid ‘Waving Goodbye’ Surf The Wave.

 

Marathon Intimacies

Cyfres barhaus o goreograffi mewn sgwrs.

Mae dawnsio – yn aml ar ei ben ei hun mewn stiwdio neu rywle arall weithiau’n ymddangos fel lloches, yn ddihangfa o fywyd.

Ac eto mae hefyd yn ffordd i ddod yn gwbl gellog, gan gynnwys y real yn ogystal â’r dychmygol.

Mae gweithredoedd canfyddiadol yn egino mewn gwely o feddyliau a theimladau a chwilir am fywyd.

Pan fyddaf yn dychmygu dawnsio yn siarad â rhywun arall.

Tybed sut y gall “arallrwydd” ddod yn un arall, ein gilydd.

Cyffyrddiad sy’n cynnwys cyseiniant ac anghyseinedd.

Dyma sut y dychmygais gyfres o ddawnsfeydd o’r enw Marathon of Intimacies: cynefin o “arallrwydd” ac un arall: o’r gydnabyddiaeth a ddaw yn sgil bod yn ddieithryn.

 

Mae Marathon yn air sydd yn gysylltiedig â dygnwch ag ennill.

Mae Agosatrwydd yn cael ei orddefnyddio wrth ddisgrifio perfformiad

Mae’r ddau air yma marathon ag agosatrwydd ddim yn ffitio gyda’u gilydd

Mae’r holl agosatrwydd sydd wedi bod yn rhan o’n bywydau, gall rhein fod efo ni tra bod ni’n dawnsio?

 

 

Rhan 1: Wedi’u berfformio gan Anushiye Yarnell a Jo Fong

 

Jo 

“I mi daeth y ffilm efo Anushiye i’r amlwg wrth i ni gerdded yn y parc a sôn am hil. Stafelloedd gwyn, teulu, cywilydd, pwer, cael ein clywed, cyfiawnder, presenoldeb…yn y tri mis diwethaf dw i wedi bod yn chwilio, edrych bobman o gwmpas pob cornel i weld sut gall fy ngorff bron i 50 oed fod yn rhan o’r sgwrs. Yn 2020 dw i wedi bod yn ymarfer dweud y gwir a gydag Anushiye o’n ni’n teimlo gallwn ddysgu’r gwir. Mae’r strategaeth ar hyn o bryd yn fach, yn ddiogel, yn hyper-leol a gyda phwrpas. A’r cwestiwn dw i’n cadw’n agos ydi, “Beth yw arfer celf heb rwystr i fenywod o liw?

 

Anushiye 

“Cael beth wyt ti angen…dydi e ddim o reidrwydd beth ti’n meddwl ti angen. Mae rhyw fath o gydnabyddiaeth, cyrraedd y dechrau eto, sy’n cynnwys peidio gwybod. 

Mae gen i ddiddordeb o fod yn yr ymylon – yr ymylon o fewn fy hun ac o fewn bywyd.

Mae hwn yn rywbeth dw i’n ei rannu a’i drysori gyda Jo.

Mae ein cyrion yn cwrdd fel micro riptide ysgafn. Mynd allan a dod i mewn.

Gollwng cywilydd,

Mi ydyn ni’n dau yn cael beth rydym eisiau ohono.

Cyseiniant a gwahaniaeth.

Y cymhlethdod, cnawdolrwydd a symudiadau cydsyniad

Gofal heb fod yn gyrchfan heb gyfaddawdu – math o oroesi.”

 

Credydau: 

Wedi’i greu a’i berfformio gan Anushiye Yarnell a Jo Fong

Gwneuthurwr ffilm a lluniau gan Lara Ward

Diolch i Surf the Wave, Canolfan Gelfyddydau Chapter, Penpynfarch, Cyngor Celfyddydau Cymru a Groundwork Pro.

 

Bywgraffiadau

Jo Fong

Mae Jo yn artist arobryn cydnabyddedig, canol oed, taleithiol, sydd wedi ennill gwobrau. Mewn ymrwymiad 30 mlynedd i ddawns a pherfformio mae hi wedi cydweithio â Theatr Gorfforol DV8, Rosas, Cwmni Dawns Rambert, Theatr Genedlaethol Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru, Theatr Genedlaethol (Llundain), Canolfan Gelf Battersea, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Quarantine a mwy. 

Mae arfer annibynnol Jo yn rhoi gwahaniaeth a syniadau ynghylch perthyn neu ffurfio cymuned wrth wraidd digwyddiadau. Wedi’i drin trwy gyswllt wyneb yn wyneb, mae Jo yn dod â phobl ynghyd, yn ymwneud â chysylltiad a sut rydyn ni’n cyfathrebu neu’n byw gyda’n gilydd. Yn y traul digidol hwn, mae Jo yn ymchwilio i ffyrdd o gadw agosatrwydd heb agosrwydd.

Ymhlith y cynyrchiadau teithiol mae An Invitation…Neither Here Nor There, a greuwyd a pherfformiwyd gyda’r artist Sonia Hughes, The Rest of Our Lives gyda’r artist syrcas George Orange a Ways of Being Together, prosiect cydweithredol torfol fwyaf a gyflwynwyd yn ddiweddar yng Ngŵyl Arts Now China 2020, Neuadd y Dref Shoreditch. Mae Jo yn Artist Cyswllt Peilot gyda Chapter, Artist Cyswllt gyda Chinese Arts Now a Chyswllt Ymchwil gyda Dawns SE. Mae hi wedi cyflwyno perfformiadau yn British Dance Edition a British Council Edinburgh Showcase.

www.jofong.com

 

 

Anushiye Yarnell

Gwneuthurwr dawns a pherfformiwr rhyngddisgyblaethol yw Anushiye a tynnir ei gwaith

o brofiad personol, mytholeg y gorffennol a’r dyfodol. Mae ei gwaith yn archwilio’r

croestoriad breuddwydion a ffantasi â bywyd cyffredin, gan chwilio am gysylltiadau

rhwng profiadau beunyddiol o’r byd a anthropolegol, athronyddol,

fframweithiau barddonol ac artistig.

 

“Dance is a way of treasuring that which is at once beautiful and difficult about

life. For me dance is embedded within the ephemeral, fallible, sensory, cellular

and temporal.

Through this terrain, each performance navigates its way towards a

transformative destination. I dance through an assemblage of scores occupying

the questions I have about life- including death, humanity, love, the animal and

the divine. Though personal experience is the source for these performances,

they seek out the universal, the mutual, and the possibility for an imaginative

experience, unique to each person within the audience. I strive to recreate each

piece individually for each specific space responding to the framing of each

moment, how it colludes with my life at that time and the intimate relational

space into which I invite the audience.

In recent years my dance has been mobilised intimately in relativity and

intersectionality to motherhood & childhood- utilising questions generated

by female aspects and dimensions of Evolution as navigational tools for dance. I

see my performance as a habitat to dissemble segregative forces in society and

civilisation which play out in gender, class, race and age.

I seek to initiate collaborations based on exchangeable sovereignties- to be a force

of anti segregation which does not compromise the distinct and vivifying voices of

difference which resound within perceptual and experiential realms.”

 

Mae fy chwilfrydedd ynglŷn â natur Cariad fel echel orbitol y Ddynoliaeth wedi fy arwain at

guradu yn ogystal â gwneud gwaith ar gyfer tri platfform perfformiad rhyngwladol – Animal Love, Heavenly Love a Future of Love Projects, gan ddod ag artistiaid o

Japan, Periw, Korea a’r DU i ymateb i fframio Cariad fel cwestiwn

hunaniaeth ddynol a hunan-ddealltwriaeth.

https://anushiyeyarnell.uk

 

 

Latest from the blog

Artist self portrait photo. A white female with auburn long hair tucked behind her ears. A smaller childlike shadow is cast against the cream wall behind

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r ail bennod bellach yn Fyw!  Y Gyfres Ardd: Lara Ward Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a…

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

Read more