Ymunwch â thîm Groundwork – galwad agored

Mae Groundwork yn gwahodd ceisiadau ar gyfer dwy rôl newydd o fewn tîm Groundwork. Bydd y ddwy rôl yn gweithio o bell er mwyn cefnogi rhaglenni, curadu, rheoli, marchnata a chyflwyno ein rhaglen Sefydlogi.

Manylion y cytundeb

Cytundeb 5 mis (gyda’r potensial o ymestyniad yn dibynnu ar ariannu pellach)

Awst 1af – Rhagfyr 31ain 2020

16 awr y mis, gweithio’n hyblyg

£20 yr awr (£320 y mis)

Am bwy rydym ni’n chwilio:

Rydym yn chwilio am bobl sydd â gwybodaeth am ddawns cyfoes Cymru ac yn rhannu cysylltiadau â’r byd hwnnw. Nid oes rhaid i’r ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol mewn rôl debyg. Mae’n rhaid iddyn nhw rannu ein hawydd i gefnogi artistiaid dawns led-led Cymru a bod yn barod i ddysgu sgiliau rheoli/curadu prosiectau. Dylai bod nhw’n drefnus, yn llythrennog â chyfrifiaduron ac yn barod i weithio fel tîm.

  • Rydym yn edrych am berson o liw, du, Asiaidd neu o dreftadaeth deudras ar gyfer un o’r ddwy rôl.
  • Mae’n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg ar gyfer un o’r ddwy rôl. Rydym yn arbennig o awyddus i dderbyn ceisiadau gan drigolion Gogledd Cymru neu ardaloedd eraill y tu hwnt i Gaerdydd

Am Groundwork

Cenhadaeth Groundwork yw dod ag artistiaid dawns annibynnol Cymru at ei gilydd, eu cefnogi nhw, a’u maethu.

Ein gweledigaeth yw galluogi cymuned o ddawnswyr, symudwyr a chrëwyr i gyflawni eu potensial celfyddydol.

Rydym yn cynnig cyfleoedd datblygu a darganfod celfyddydol gan gynnwys dosbarthiadau, gweithdai, cynnal trafodaethau, cyfnodau preswyl, mentora a rhannu arfer.

Mae Groundwork yn sefydliad sydd ag artistiaid yn ei harwain a ffurfwyd yn 2015 gan grwp o artistiaid dawns annibynnol oedd yn awchu am hyfforddiant a mewnbwn creadigol. Mae’r sefydliad yn dal i gefnogi’r gymuned ddawns sydd bellach yn gydnabyddiedig fel rhan dra-phwysig o adeiladwaith dawnsio Cymru. Ar hyn o bryd mae’r tîm yn cynnwys; Deborah Light, Lara Ward a Zosia Jo, yn gweithio ar lefel gyfartal ac yn gwneud penderfyniadau ar y cyd tra’n ysgwyddo cyfrifoldeb personol dros agweddau penodol o’n darpariaeth a thasgau sy’n ymwneud â chyflawni ein rhaglen. Rydym yn gweithio mewn partneriaethau creadigol â sefydliadau gan gynnwys Chapter, CDCCymru, Rubicon, Prifysgol De Cymru, Gŵyl Dawns Caerdydd a Dawns i Bawb er mwyn meithrin rhwydwaith gefnogol ar gyfer dawns. Ein nôd yw ymateb yn barhaus i anghenion y gymuned rydym yn ei chefnogi ac fel artistiaid ein hunain rydym mewn lle unigryw i wneud hynny.

Pam ein bod ni’n penodi

Mae Groundwork yn lawnsio rhaglen newydd dros dro er mwyn cefnogi artistiaid dawns led-led Cymru yn ystod cyfnod argyfwng Cofid 19. Ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer y rhaglen hon yw cynyddu ein hamrywiaeth a mynediad atom.

Rydym yn ymwybodol bod tîm presennol Groundwork a’i sylfaenwyr yn adlewyrchu grwp unffurf; gwyn, menywod sy’n byw yn Ne Cymru, â chwaeth, profiad bywyd a pherspectif tebyg i’w gilydd: dydyn ni ddim yn adlewyrchu’r amrywiaeth o artistiaid dawns gwych sy’n gweithio ar draws Cymru gyfan. Rydym wedi bod yn gweithio er mwyn ymateb i hyn o fewn ein rhaglenni ac mae’n chwith gennym bod nifer o’n digwyddiadau oedd ar y gweill ar gyfer y gwanwyn wedi’i canslo oherwydd Cofid 19. Rydym hefyd yn cydnabod nad ydym hyd yn hyn wedi gwneud digon nac ychwaith wedi symud yn ddigon cyflym i ymateb i’r gwirionedd hyn. Byddai’n rhaglen ni ar gyfer 2020-2021 wedi gweld nifer o newidiadau ac rydym yn falch o weld bod cyllid sefydlogi gan CCC yn ein galluogi ni i wireddu’r newidiadau. Gweithredwn ar draws ein rhaglenni i’w gwneud nhw’n fwy amrywiol, yn ddwyieithog, i’w gwneud nhw’n fwy hygyrch ac i gynyddu ein cymorth i artistiaid dawns ar draws Cymru. Mae meddu ar leisiau amrywiol sydd yn gyfrifol am guradu a gwireddu ein rhaglen yn un blaenoriath allweddol: rydym felly yn ail-rannu oriau craidd ar draws tîm mwy.

Manylion yr unigolion

Byddwn yn hyfforddi aelodau newydd o’r tîm i ddefnydio ein systemau felly nid oes rhaid i’r ymgeiswyr fod â phrofiad o fewn rôl debyg – ond iddyn nhw fod yn drefnus, â llythrennedd cyfrifiadurol a bod yn barod i ddysgu a gweithio fel tîm.

Angenrheidiol (sgiliau o fewn eich gallu nawr): Rydym yn chwilio am bobl sydd â gwybodaeth am ddawns cyfoes yn Nghymru ac yn rhannu cyswllt â’r byd hwnnw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn artist dawns/symud neu yn berson sydd yn angerddol am weithio gyda / cefnogi dawns. Bydd sgiliau cyfathrebu da gyda chi, byddwch yn drefnus ac yn gallu rheoli eich amser. Ar gyfer un o’r penodiadau yn unig mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd yn rhugl y Gymraeg.

Yn ddymunol (sgiliau gall fod gyda chi neu rydych chi eisiau eu datblygu): Gwybodaeth o / cyswllt gyda rhaglen Groundwork; gwybodaeth o / cyswllt gyda’r sector ddawns ehangach; gwybodaeth o neu ddiddordeb mewn arferion mynediad i ddawns; yr awydd i weithio tuag at ddiwilliant dawns amrywiol; gwybodaeth dda o microsoft excel, word, gmail, cyfryngau cymdeithasol (facebook, instagram, trydar).

Strwythur y gwaith

Rydym yn gweithio oriau hyblyg a bydd hi’n ofynnol i chi reoli eich amser eich hunan.

16 awr y mis i’w hymestyn yn ôl eich anghenion a’ch amserlen chi’ch hun.

Un cyfarfod tîm yr wythnos i’w amserlenni ar y cyd.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich CV a datganiad o’ch diddordeb atom ni ar groundworkprocardiff@gmail.com

Gall eich datganiad fod ar ffurf ysgrif, fideo neu recordiad sain. (tua 1tudalen/2 funud)

Cofiwch gynnwys y sgiliau, y profiad neu’r wybodaeth byddech chi’n dod â nhw i’r tîm a dywedwch pam eich bod chi am ymuno â ni os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – Cannol dydd Gorffennaf 13eg

Ymatebwn i bob cais erbyn Gorffennaf 17eg

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynnau neu os oes angen unrhyw gymorth arnoch wrth wneud eich cais: groundworkprocardiff@gmail.com

Latest from the blog

Sgôr Awyr Agored Deborah

2 fetr – Cyfarfod Cynigiwyd gan Deborah Light Dydd Iau 24ain Medi 10.30-11.30yb Parc Thompsons, Canton, Caerdydd   Dychmygwch bod y rheol pellter 2m yn offeryn coreograffig …… .. fframwaith ar gyfer dod ar draws ei gilydd, rhyngweithio, ymateb, synhwyro, teimlo a symud.   Dyma wahoddiad i ymuno â mi ym Mharc Thompsons a dilyn…

Shadow of man standing in river, the neck of his guitar visible, sunlight dappling onto the pebbled stream bed and an outline of a portrait created through a yellow cable laying in the water

afon cosmig – lluwch mewn 3 symudiad

A drift and compositional exercise created by Simon to explore your locality, with an opportunity to share your reflections – writing, recordings, drawings.

Read more