Dydd Sadwrn, Mehefin 20fed 2020 fe wnaethon ni rywbeth newydd, perfformio’n fyw o 4 gwlad, Ethiopia, Sbaen, Lloegr a Chymru ar lein. Roedd e’n brofiad newydd ac yn arbrawf i ni i gyd. Roedd e’n syndod inni bod e’n teimlo fel perfformiad byw, er nad oedden ni’n gallu cofleidio na chyfarfod yn y bar ar ôl y sioe. Collon ni’r cyffyrddiad a’r cynilder sydd yn y cyfathrach dynol ond cytunon ni ei fod yn well na dim byd.

Cefais gefnogaeth gan dîm rhyfeddol Theatr Genedlaethol Cymru trwy ei comisiwn Rhwydwaith ac ymunodd tîm anhygoel o berfformwyr a chydweithwyr gyda fi.

Mae’r sioe hon yn crynhoi pwrpas fy ngwaith, cysylltu pobl â’i gilydd â phrofiadau bywyd gwahanol ac adrodd straeon na chlywyd mohonynt o’r blaen.

Mae’r Ddynoliaeth yn Symud… yn ddaearyddol, yn gorfforol ac yn emosiynol. Mae ystyr a rhywbeth i’w gyfathrebu ym mhob symudiad a wneir gan bob bod dynol.

Mae cyrff mewn perygl oherwydd anghyfiawnder, hiliaeth, trais, rhyfel, trychinebau naturiol, tlodi, afiechydon, anghyfartaledd, newid hinsawdd, llwgrwobrwyo a gwahaniaethu annheg, a mwy.

Mae’r darn hwn am y cyfnodau clo sydd wedi bodoli i gymaint o bobl erioed ers cyn Cofid-19 a dw i’n gobeithio gall pobl ystyried am ennyd bach y rheiny sydd yn gwynebu cyfnodau clo fel peth cyffredin yn eu bywyd beunyddiol. Mamau, ffoaduriaid, pobl sy’n methu â chael fisa i adael eu gwledydd heb sôn am fforddio hedfan, menywod sy’n gaeth gan berthynas treisgar, plant sy’n gweithio mewn ffatrïoedd diegwyddor, pobl anabl yn brwydro dros gyfleodd cyfartal, Americanwyr Affricanaidd ac mae’r rhestr yn parhau. Mae pobl yn wynebu’r hyn dw i’n ei alw’n cyfnodau clo yn eu bywydau am nifer o resymau, i mi mae cyfnod clo i’w ddiffinio fel methu â chael at y byd o ryddid sy’n cael ei farchnata i ni.

Dw i, fel person breintiedig iawn yn credu ei fod yn bwysig i mi gydweithio â phobl i adrodd eu hanes. Mae hwn yn berthynas sensitif, wedi ei seilio ar ymddiriedaeth. Ces i’r pleser o weithio â’r bardd o Ethiopia, Edom Baheru, a phlethu ei syniadau o gyfnodau clo parhaus i mewn i’r gwaith. Dw i’n eich gwahodd i ddarllen y gerdd gyfan ysgrifennodd hi sydd ar waelod y tudalen gan fod y darn yn hardd ynddo’i hunan.

Drwy Groundwork Pro rydym wedi rhoi’r darn hwn nôl ar lein am wythnos. Felly dw i’n eich gwahodd i edrych ar y gwaith ac yna ymuno gyda mi ac aelodau o’r cast mewn digwyddiad trafod ar y 27ain o Awst am 4yh, i gael sgwrs.

Byddwn i wrth fy modd i gael gwybod beth rydych chi’n ei feddwl, a’ch casgliadau amdano. A beth ddylen ni i gyd wneud nawr?

Cerdd Edom Baheru

This is the first time you have had to see through my glasses.
On to the world you used to destroy

I know, you think this is unfair.
How can this be happening?
No! No, how can this be happening… To you?

Let’s be honest, nothing is ever “fair”
Freedom has always been a democracy for you.
As long as enough people have their voices, mine could stay stifled.

The cards dealt to me counted on your silence.
And you obeyed.
You watched, witnessed, and let your silence allow it.
My veil was never just a veil.
But either a head bag of a victim or the ski mask of a terrorist
My movement, not an expression, rather an attack.

I was locked in my own head.
Left to battle the demons in my name.
Mourning your absence in solitude.
Sending a voice of solidarity.
A voice you were too ashamed to extend.
Yet, you were welcome here. In fact, you were expected.

You left me no choice but to claim back the stolen breath you took. In it, I would build a utopia.
From here, I would observe your struggles.

Tantrums of a child that has not known four walls,
Looking at its own self, and panicking at what it has found.

Time kept moving,
You kept Moving,
I sat still.
In the corner you forgot me in, the utopia I built for us, It’s quiet here. In tune with my inner silence.
Time moves at its own pace here.
And life is as demanding for its existence as your own. And you, are welcome! Expected, in fact.

And when I woke up to find you here, I was thrilled.
For you, for us, for lives you favored,

Because here,
There is no noise to hide your silence, nor my screams
There is no smoke to suffocate your breath
There is no buy out to cover your murder
No corpses here to hide bodies under,

No, you’ll need to learn how things go
There is no rush here, we can be thorough
Here, there is only still silence
And an inhale, is not silent
Not the way you are,

Truth moves here,
It doesn’t need a movement

I would no longer have to mumble
For while outside this window, I were not allowed to talk
Here, what I freely do is speak!

Latest from the blog

Sgôr Awyr Agored Deborah

2 fetr – Cyfarfod Cynigiwyd gan Deborah Light Dydd Iau 24ain Medi 10.30-11.30yb Parc Thompsons, Canton, Caerdydd   Dychmygwch bod y rheol pellter 2m yn offeryn coreograffig …… .. fframwaith ar gyfer dod ar draws ei gilydd, rhyngweithio, ymateb, synhwyro, teimlo a symud.   Dyma wahoddiad i ymuno â mi ym Mharc Thompsons a dilyn…

Shadow of man standing in river, the neck of his guitar visible, sunlight dappling onto the pebbled stream bed and an outline of a portrait created through a yellow cable laying in the water

afon cosmig – lluwch mewn 3 symudiad

A drift and compositional exercise created by Simon to explore your locality, with an opportunity to share your reflections – writing, recordings, drawings.

Read more