Mae Groundwork wrth ei bodd o fod wedi derbyn cyllid gan Cyngor Celfyddydau Cymru er mwyn gallu cynnig rhaglen o ymarferion corfforol, digwyddiadau trafod, cymorth a chyfnewid ar gyfer artistiaid dawns – i ddechrau wythnos y 6ed o Orffennaf.

Cenhadaeth Groundwork yw dod ag artistiaid dawns annibynnol Cymru at ei gilydd, eu cefnogi nhw, a’u maethu. Ein gweledigaeth yw galluogi cymuned o ddawnswyr, symudwyr a chrëwyr i gyflawni eu potensial celfyddydol. Rydym yn cynnig cyfleoedd datblygu a darganfod celfyddydol gan gynnwys dosbarthiadau, gweithdai, cynnal trafodaethau, cyfnodau preswyl, mentora a rhannu arfer.

Pan dorodd COFID-19 ar draws y byd, bu raid i Groundwork ganslo misoedd olaf rhaglen 2019-20. Talon ni’r artistiaid oedd wedi eu bwcio yn llawn ac fel cyfnewid rhannon nhw eu hymarfer ar ffurf briodol iddyn nhw (gweler ein blog). Cyfeirion ni weddill ein cyllid yn syth i mewn i greu cyfnodau preswyl o bell, gan ganiatáu i 4 o artistiaid dawns ar draws Cymru barhau eu hymarfer/creu ac ennill arian yn ystod y cyfnod clo. Treilion ni amser yn cynnig arweiniad o gwmpas cynlluniau newydd cyllido CCC a chynlluniau cymhorth  ariannol eraill drwy gyfrwng cyfarfodydd agored, postiau blog a chymorth 1-1. Ynghyd â rhannu gwybodaeth hanfodol  am opsiynnau cymorth ariannol i unigolion llawrydd rydyn ni hefyd wedi bod yn gwrando, casglu a rhannu gwybodaeth am gyfleoedd hyfforddiant, datblygu a chreu. Rydyn ni hefyd wedi bod yn sicrhau bod Groundwork yn goroesi. 

Nawr, gyda’n grant Sefydlogi yn ei le, rydyn ni’n lansio rhaglen y gobeithiwn bydd yn dod â‘r gymuned ddawns yng Nghymru at ei gilydd ac yn ein cadw i symud mewn ffordd sy’n gryf ac yn hyblyg yn wyneb y newid cymdeithasol diwylliannol ac economaidd sy’n digwydd o’n cwmpas. Trwy’r rhaglen hon rydyn ni: yn bwriadu creu diddordeb a gobeithio cefnogi ystod fwy amrywiol o artistiaid dawns, cyfathrebu a darparu elfennau o’r rhaglen yn ddwyieithog, cynyddu ein cefnogaeth a’n cysylltiad ag artistiaid ledled Cymru i wneud yr hyn y cynigiwn yn fwy hygyrch.

Mae’r rhaglen yn rhedeg o fis Grffennaf i fis Rhagfyr ac mae’n cynnwys pedair elfen allweddol gyda phob un yn digwydd unwaith y mis, fel bod modd i gysylltu pob wythnos.

  • Dosbarth/ymarfer corfforl byw ar lein
  • Digwyddiadau trafod
  • Dosbarth/ymarfer corfforol wedi eu recordio, ar ffurf sain neu fideo, a fydd ar gael i bobl yn eu hamser eu hunain.
  • Groundwork yn cyflwyno – Artist gwadd yn curadu gwaith ar lein gyda digwyddiad wrth ochr yn dod a phobl at ei gilydd mewn trafodaeth creadigol o gwmpas syniadau, pynciau penodol a phroblemau.

Byddwn ni’n cynnal dau gylch arall o gyfnodau preswyl o bell. Bydd chwech artist yn derbyn tal wythnos er mwyn datblygu arfer dawns o fewn y cyfyngiadau presennol. Byddan nhw’n cael eu cynnal gan fentoriaid o’u dewis a bydd Groundwork yn cynnal rhannu/hyrwyddo adborth dan arweiniad cyfeillion fel y bo’n briodol gyda’r prosiectau. Bydd y cyfnodau prewyl yn cael eu cynnig drwy alwad agored i artistiaid wedi eu lleoli yng Nghymru ym mis Gorffenaf a mis Hydref.

Byddwn ni’n cynnal bwrsariau bychain Gofal Creadigol er mwyn cefnogi mentora/sgyrsiau/cyfarfodydd. Cyhoeddir manylion yn fuan.

Mae tîm Groundwork wedi cynnwys Zosia Jo, Deborah Light and Lara Ward ar gyfer ei rhaglen 2019-20. Bydd Deborah Light yn gadael y tîm (datganiad yma) wrth i’r aelodau newydd ymuno ym mis Awst i greu tîm o bedwar. Cyflogir pob aelod o’r tim i weithio hanner diwrnod yr wythnos i guradu, cyfwyno, rheoli a marchnata’r raglen. 

Rydyn ni’n gobeithio y gwnawn gefnogi dawns yng Nghymru yn yr argyfwng gyfredol drwy’r plethwaith hyn o weithgarwch gan ddefnyddio’r amser hyn o chwyldro fel catalydd ar gyfer newid er gwell. Yn hytrach nac ail-ymddangos yn wannach, wedi colli ymarferwyr gwerthfawr neu’n dychwelyd i’r un hen beth, rydyn ni’n gobeithio gyda’n meddyliau ar y cyd, meddwl agored, parch at bawb a chreadigrwydd, y gallwn fod yn rhan o ddyfodol gwell i ddawns yng Nghymru a thiroedd brasach, mwy cynaliadwy i artistiaid dawns.

Ond ni fedrwn gyflawni hyn ar ein pen ein hunain. Casgliad bychain o artistiaid ydyn ni, yn gweithredu ar arian prosiect ac yn gweithio hyd eithaf ein gallu/adnoddau i gynnal y gymuned rydyn ni’n rhan ohoni. Rydyn ni’n croesawu llais – a dawns -pob ‘dawnsiwr, symudwr, crëwr ar draws Cymru tra symudwn drwy weddill 2020.

Latest from the blog

A white onion seed flower in the process of opening

Hadau ar led – Galwau agored

Disgrifiad Sain   Mae’n bleser gan Groundwork gynnig tri preswyliad â thal i artistiaid dawns / symud yng Nghymru, i’w gwblhau ym mis Tachwedd. Gall y cyfnod preswyl fod ar sawl ffurf; rydym am iddo gael ei lunio gennych chi a’ch ymholiadau artistig cyfredol. Nid oes angen iddo gael ei yrru gan gynnyrch, ond gall…

Cronfa Adfer Diwylliannol

Cronfa Adfer Diwylliannol https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy Mae Llywodraeth Cymru yn agor y Gronfa Adferiad Diwylliannol ar gyfer gweithwyr llawrydd dydd Llun, y 5ed Hydref. Os yn gymwys, gall gweithwyr llawrydd dderbyn grant o £ 2500. Mae’r gwiriwr cymhwysedd yma. Bydd yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin, a bydd ail rownd mewn ychydig wythnosau (dyddiad i’w…

Read more