Gweithdy Byw ac Ymarfer Clywedol gyda Simon Whitehead

Cyfle i artistiaid symudiadau gamu i’r awyr agored ac archwilio eu tirweddau lleol gyda ‘Going Home…Home is always going – gweithdy byw ac ymarfer clywedol gyda’r artist blaenllaw Simon Whitehead – mewn cydweithrediad â Groundwork ac Articulture. 

 

Gweithdy Ymarfer Corff Byw 

Dydd Mawrth 8 Medi 2020 – 11.30am – 12.30pm 

Mae Simon yn gwahodd pobl i archwilio sgoriau a fframweithiau i weithio in situ ac o bell gydag eraill – ‘Byddwn yn paratoi ein hunain i weithio ac uniaethu â’n bro a chydweithio o fewn ystod o lefydd, atmosfferau, deunyddiau a bodau eraill. Yn ein gwaith gyda’n gilydd byddwn yn ystyried sut mae ein symudiad bob amser yn ffordd o fynd adref…’

I gymryd rhan – Bydd angen cysylltiad â’r we arnoch, blanced, Zoom, llyfr nodiadau/dyddlyfr, pensil/pin ysgrifennu, a mynediad at yr awyr agored os yw hynny’n bosibl. 

Opsiwn ychwanegol – Galwch i mewn hanner awr cyn y sesiwn am 11am, neu am hanner awr ar ôl y gweithdy i ddweud helô, sgwrsio, a gofyn cwestiynau gyda Groundwork ac Articulture. 

Archebu lle – E-bostiwch groundworkprocardiff@gmail.com ymlaen llaw.

Rydym yn croesawu pobl o bob cefndir, diwylliant a gallu yn cynnwys pobl o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig/unigolion croenlliw, ffoaduriaid, pobl fyddar, anabl, niwro-ddargyfeiriol, dosbarth gweithio a/neu LGBTQI+ i’r gofod hwn. Cysylltwch â ni i drafod unrhyw ofynion mynediad sydd gennych ymlaen llaw, fel y gallwn ddarparu cyfleusterau i chi allu cymryd rhan.

Ymarfer Clywedol

Ymarfer drifft a chyfansoddiadol wedi’i greu gan Simon i archwilio eich bro, gyda chyfle i rannu eich myfyrdodau – ysgrifennu, recordiadau, darluniau. 

Mae’r ymarfer clywedol yn cyd-fynd â’r gweithdy, ond gall weithio fel ymarfer personol annibynnol hefyd. 

 

Ynghylch Simon Whitehead 

Dros y 20 mlynedd diwethaf mae Simon wedi lleoli llawer o’i ymarfer yn y dyffryn ger ei gartref yng Nghwm Cych. Drwy gerdded yn y Cwm hwn, mae’n cysylltu’n gorfforol mewn byd o ddeunyddiau a digwyddiadau – yn gwneud perfformiadau crwydrol, yn aml yn rhai cyflym, byrhoedlog a chwareus. 

Mae’n cynnal Locator, sef gweithdy deorydd parhaus sy’n ymchwilio syniadau ecolegol drwy ymarfer symudiad, yn Nhŷ Canol, coetir derw sesil hynafol yng ngorllewin Cymru. Ar hyn o bryd mae’n tyfu llawr ddawns gyda phlanhigion a pherlysiau ym Mhlas Glyn y Weddw ym Mhen Llŷn, bydd Tirnewydd yn lle i gyfarfod a chyffwrdd ymhlith bodau dynol, planhigion a bywyd gwyllt.

Yn ogystal, mae Simon yn therapydd creuansacrol ac ar hyn o bryd mae’n gwneud PhD wedi’i ariannu gan AHRC ym Mhrifysgol Glasgow; yn ymchwilio i Sylweddau Meddal a’r cysylltiadau rhwng syniadau ecolegol, cyffyrddiad ac ymarfer symudiadau. 

http://www.simonwhitehead.net       

http://www.untitledstates.net

Mae’r gwaith ar y cyd hwn rhwng Groundwork ac Articulture yn dwyn ynghyd dwy fenter gyfredol i ysbrydoli creadigaeth yn ystod y cyfnod clo – Ymarfer Corfforol Byw Groundwork, a sesiynau Creadigol y Celfyddydau Awyr Agored Articulture dros Zoom. 

Roedd y prosiect yma’n bosibl gydag arian y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

Donate

Trefn rhoddion sydd gan Ymarfer Corfforol Byw. Os oes gennych incwm ar hyn o bryd mae croeso i chi wneud rhodd ond dydyn ni ddim yn disgwyl taliad gan unigolion llawrydd sydd a’i hincwm yn dioddef o achos COFID 19.

Os yw broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â Dosbarthiadau Groundwork, cysylltwch â groundworkprocardiff@gmail.com er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol.

 

Latest from the blog

Diweddariad Tasglu Llawrydd Cymru

Mae Tasglu Llawrydd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar Dawns yng Nghymru. Deborah Light sydd wedi ysgrifennu’r adroddiad gyda mewnbwn eang gan y sector. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:   Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer Dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir…

Dawnsiau na ddigwyddodd

Dawnsiau na ddigwyddodd: Podcast Sgyrsiau rhwng Artistiaid Mae’r bennod gyntaf yn fyw! Cyfres o dair podcast, sgyrsiau rhwng artistiaid benywaidd nag ydw i wedi gallu gweithio â nhw, yn ystod y cyfnod clo. Nod y gyfres hon yw cwestiynu ble mae artistiaid wedi dod o hyd i ffocws a pha sifftiau sydd gennym ac yr…

Read more