Yn 2014, ysgogwyd Beth Powlesland i roi tro ar fyd, gymaint yr oedd wedi ei diflasu gan y diffyg hyfforddiant dawns safon proffesiynol yng Nghaerdydd. Nid oedd ar ei phen ei hun yn hyn o beth a ffurfiwyd Groundwork Pro i ymateb i’r galw mawr a’r brwdfrydedd amlwg am hyfforddiant o’r fath. Rydym yn gwmni bychan a arweinir ar y cyd gan ei artistiaid, sef Beth Powlesland, Chloe Loftus, Jessie Brett, Joanna YoungDeborah Light.

Erbyn hyn mae Groundwork Pro wedi cyflawni rhaglen beilot lwyddiannus o chwe mis, diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chefnogaeth gan ganolfannau a sefydliadau ledled de Cymru. Rydym nawr am gynnig rhaglen hyfforddi a datblygu blwyddyn o hyd. Bydd y rhaglen, a fydd yn para o Fedi 2017 tan Orffennaf 2018, yn cynnwys:

  • Pro Class – tri dosbarth safon proffesiynol yr wythnos, am dri thymor o ddeg wythnos yr un. Fe’u cynhelir yn Rubicon a’r Tŷ Dawns gan fwyaf, a’u dysgu gan athrawon o’r radd flaenaf. £10 yr wythnos neu £4 am ddosbarth ‘galw mewn’.
  • Digwyddiadau Groundhub – deg ohonynt yn ystod y flwyddyn, gyda gweithdai, seminarau a sesiynau rhwydweithio i ddatblygu sgiliau, enhangu gorwelion artistig ac ennyn cydweithio.
  • Groundspace – wedi un o’r dosbarthiadau bydd y drws ar agor i bawb er mwyn datblygu ymarfer personol a chyfnewid sgiliau a syniadau. Lle i fforio ac adfywio.
  • Cynigion tocynnau – cadwch lygad ar ein tudalen Facebook ar gyfer cynigion gan ganolfannau yng Nghaerdydd

Mae’r rhaglen hon hefyd yn cael ei chefnogi gan gronfa gyllid sydd ar gael er mwyn helpu gyda treuliau megis costau teithio, costau llety sylfaenol ar gyfer ymarferwyr sydd wedi’u lleoli y tu allan i Gaerdydd, costau gofal plant a hefyd er mwyn hyrwyddo hygyrchedd i artistiaid anabl. Mae’r fenter newydd hon yn ein cyffroi yn arw a gobeithiwn mai dyma fan cychwyn  rhywbeth gwych yn y sector ddawns yn Nghaerdydd a hefyd yng Nghymru.

Ein Cenhadaeth

Anela Groundwork Pro i faethu dawnswyr annibynnol; i gynnal ac ysgogi eu sgiliau a chyfoethogi eu creadigrwydd. Darparwm ofod a chyfleoedd er mwyn i artistiaid allu cysylltu, rhannu ac ymestyn eu gwaith a’u rhwydweithiau. Ein nod yw i greu amglylchedd lle gall artistiaid unigol ddatblygu a lle gall cymuned ddawns fywiog flodeuo.

Bydd Groundwork Pro yn darparu cyfleoedd datblygu o safon uchel a chyfarfodydd artistig ar gyfer artistiaid o safon broffesiynol. Bydd hyn yn cynnwys gwersi ar lefel broffesiynnol, gweithdai, cyfleoedd i drafod a rhannu gwaith neu syniadau ynghyd â chyfleoedd sgwrsio a rhwydweithio.

Hoffai Groundwork Pro ymestyn diolch o waelod calon i’r rhai a gefnogodd y rhaglen beilot yma. Cyngor Celfyddydau Cymru, Creu Cymru, Coreo Cymru, Chapter, Proper Design, Rubicon, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Met Caerdydd, Theatr Genedlaethol Cymru, Prifysgol De Cymru, Gŵyl Ddawns Caerdydd a Tŷ Cerdd.

Latest from the blog

Datganiad gan Deborah Light

Ddiwedd y mis byddaf yn gadael tîm Groundwork ac fe fydd dau aelod arall yn ymuno gyda Zosia Jo, a Lara. Rwyf wedi bod yn rhan o Groundwork ers y cychwyn cyntaf yn 2015 ac rwy’n credu nawr ei bod yn bryd cael golwg newydd ar bethau, o ran Groundwork a minnau ill dau. Mae…

Read more