Mae Groundwork yn sefydliad sydd ag artistiaid yn ei harwain a ffurfwyd yn 2015 gan grwp o artistiaid dawns annibynnol oedd yn awchu am hyfforddiant a mewnbwn creadigol ac yn ymateb i ddiffyg yn y darpariaeth. Mae’r sefydliad yn dal i gefnogi’r gymuned ddawns sydd bellach yn gydnabyddiedig fel rhan dra-phwysig o adeiladwaith fregus dawnsio Cymru. Yn
ystod ein rhaglen ddiweddaraf roedd ein tîm yn cynnwys; Deborah Light, Lara Ward a Zosia Jo, yn gweithio ar lefel gyfartal ac yn gwneud penderfyniadau ar y cyd tra’n ysgwyddo cyfrifoldeb personol dros agweddau penodol o’n darpariaeth a thasgau sy’n ymwneud â chyflawni ein rhaglen. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaethau creadigol â sefydliadau gan gynnwys Chapter, NDCWales, Rubicon, Prifysgol De Cymru, Gŵyl Dawns Caerdydd a Dawns i Bawb er mwyn meithrin rhwydwaith gefnogol ar gyfer dawns. Ein nôd yw ymateb yn barhaus i anghenion y gymuned rydym yn ei chefnogi ac rydyn ni’n rhan ohoni.

Bydd Deborah Light yn gadael y tîm (datganiad yma) wrth i’r aelodau newydd ymuno ym mis Awst i greu tîm o bedwar. Cyflogir pob aelod o’r tim i weithio hanner diwrnod yr wythnos i guradu, cyfwyno, rheoli a marchnata’r raglen. Hefyd mae gennym 9
diwrnod ar draws y tîm ar gyfer datblygu busnes dros y 6 mis nesaf – byddwn ni’n denfyddio hwn i graffu ar ein gweithredu a’n rheolaeth gan nad ydyn nhw wedi symud law yn llaw â datblygiadau yn ein rhaglen, ac nad ydynt yn gynaliadwy wrth symud ymlaen.

Nawr, gyda’n grant Sefydlogi yn ei le, rydyn ni’n lansio rhaglen y gobeithiwn bydd yn dod âr gymuned ddawns yng Nghymru at ei gilydd ac yn ein cadw i symud mewn ffordd syn gryf ac yn hyblyg yn wyneb y newid cymdeithasol diwylliannol ac economaidd sy’n digwydd o’n cwmpas. Rydyn ni’n cydnabod nad ydyn ni wedi cyflawni llawr yn ddigon cyflym o ran ein hamrywiaeth, dwyieithrwydd a mynediad ac rydyn ni’n mynd i’r afael â hyn. Rydyn ni wrthi’n recriwtio dau aelod newydd i’r tîm i’n helpu i guradu a chyflawni’r rhaglen hon (dolen i alw allan). Rydyn ni wedi ymrwymo i gael un o’r rhain yn siaradwr Cymraeg ac un yn berson o liw, o dras Asiaidd neu dreftadaeth ddeuol.

Trwy’r rhaglen hon rydyn ni: yn bwriadu creu diddordeb a gobeithio cefnogi ystod fwy amrywiol o artistiaid dawns, cyfathrebu a darparu elfennau o’r rhaglen yn ddwyieithog, cynyddu ein cefnogaeth a’n cysylltiad ag artistiaid ledled Cymru i wneud yr hyn y cynigiwn yn fwy hygyrch.

Ein Cenhadaeth

Cenhadaeth Groundwork yw dod ag artistiaid dawns annibynnol Cymru at ei gilydd, eu cefnogi nhw, a’u maethu. Ein gweledigaeth yw galluogi cymuned o ddawnswyr, symudwyr a chrëwyr i gyflawni eu potensial celfyddydol. Rydym yn cynnig cyfleoedd datblygu a darganfod celfyddydol gan gynnwys dosbarthiadau, gweithdai, cynnal trafodaethau,
cyfnodau preswyl, mentora a rhannu arfer.

Hoffai Groundwork Pro ymestyn diolch o waelod calon i’r rhai a gefnogodd y rhaglen ar draws y blynyddoedd. Cyngor Celfyddydau Cymru, Creu Cymru, Coreo Cymru, Chapter, Proper Design, Rubicon, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Met Caerdydd, Theatr Genedlaethol Cymru, Prifysgol De Cymru, Gŵyl Ddawns Caerdydd a Tŷ Cerdd.

 

Latest from the blog

The Groundwork Winter Round-Up

Annwyl ddawnswyr, symudwyr a gwneuthurwyr, Mi rydym wedi gorffen am y fkwyddyn ac am anfon casgliad o’r gwaith arbennig sydd wedi cael ei greu fel rhan o Hadau Ar Led a Groundwork Presents yn ystod ein rhaglen Sefydlogi. Ac fel atgof mae ein dosbarthiadau ar-lein dal yn fyw i chi gael hyfforddi tra bod ni’n…

a red tiled corner kitchen surface with sweet potatoes an acorn squash and various fresh vegetables

Becky Johnson, Artist Hadau ar Led

Becky Johnson Artist Hadau ar Led Medi 2020  Didi’s Cookbook Mae Didi’s Cookbook yn archwilio syniadau yn ymwneud â llyfr coginio a ysgrifennodd fy Nhaid i mi. Mae’r llyfr bywgraffyddol hwn wedi’i lenwi â ryseitiau, anecdotau ac awgrymiadau o bob cwr o’r byd. Mae’r darn yn archwilio nid yn unig sut rydym yn gweithio gyda…

Read more